BALTIC FLEET in Episode 7 (Namibia Special – Part 1) of The Grand Tour (Amazon)

‘Frosklia’ by Baltic Fleet features in Part 1 of Episode 7 of Season 1 of The Grand Tour on Amazon Prime.